Usługi

Doradztwo podatkowe jest szyte na miarę Państwa potrzeb.

Twoja firma jest wyjątkowa i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego moje rozwiązania są szyte na wymiar. Nasi partnerzy wybierają, jakie usługi nam zlecają, a jakie usługi zostaną zrealizowane we własnym zakresie. Elastycznie reagujemy na Państwa życzenia.

Nowoczesne wyposażenie naszej kancelarii pozwala na szybką realizację zleceń.

Wiemy jak ważna jest  szybka reakcja i osiągalność, dlatego umawiamy się według życzeń  klienta. W nagłych przypadkach  jesteśmy natychmiast do dyspozycji. Każdy klient jest obsługiwany przez stałego opiekuna, który doskonale zna specyfikę przedsiębiorstwa i kompetentnie pomaga.

Łączymy jakość, kreatywność i innowację.

Rozpoznajemy  szanse, rozwiązujemy problemy  i pomagamy zrealizować cele klienta.

Obniżanie ciężaru podatkowego

Polskie prawo podatkowe, to obszar, który  ciągle się  zmienia. Dobra znajomość jurysdykcji podatkowej i stałe szkolenia pomogą w znalezieniu preferencyjnego rozwiązania w celu obniżenia wysokości podatków.

Doradzamy aktywnie

Regularnie informujemy naszych klientów o zmianach podatkowych i legislacyjnych. Jeśli powstanie możliwość oszczędzania na podatkach samodzielnie proponujemy indywidualne korzystne rozwiązania.

Pomagamy zaplanować najbardziej korzystne działania w firmie pod względem podatków. Wyjaśnienia trudnych zagadnień jest naszą specjalność i traktujemy je  jako wyzwanie.

Kompleksowa realizacja potrzeb

Rzetelnie i planowo księgujemy faktury, dlatego  dotrzymujemy wszystkich terminów  podatkowych. W razie kontroli jesteśmy po stronie klienta i gwarantujemy rozległą, kompetentną pomoc. Dla urzędów wyjaśniamy i  odpowiadamy na wszystkie  pytania , broniąc tym samym  interesów  klienta. Nasz szeroki zakres usług pozwala by klient w jednym miejscu, niemal w jednym czasie  wywiązał się z obowiązków jakie nakłada na niego wiele ustaw.

Mój główny cel  w doradztwie podatkowym to  sukces  klienta.

Image
podatkowa ksiega

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Podstawowa forma  księgowań.  Służy ona do  ewidencji  przychodowych i kosztowych zdarzeń  w działalności gospodarczej. W wyniku prowadzenia księgi przez nasze biuro,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, narzędzie to posłuży  do obliczenia wyniku podatkowego i  zobowiązania podatkowego. Rzetelnie, niewadliwie i planowo księgujemy faktury dotrzymując terminów podatkowych. Księga przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek  jawnych, spółek  cywilnych, spółek partnerskich, osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej,  a także osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej jak również duchownych, którzy zrezygnowali z prawa do opłacania ryczałtu. Warunkiem wyboru takiej formy prowadzenia ewidencji podatkowej jest, między innymi, roczny  limit przychodów.
Na podstawie prowadzonej przez nas Księgi przychodów i rozchodów informujemy o wysokości podatku poprzez e-mailm, sms lub telefon.
Można z nami ustalić odbiór dokumentów potrzebnych do prowadzenia Księgi.


ewidencja podatkowa

EWIDENCJE PRZYCHODÓW I KARTA PODATKOWA

1. Ewidencja przychodów inaczej ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Uproszczona forma ewidencji księgowej. Zobowiązanie podatkowe ustala się w oparciu o zaewidencjonowane przychody i ustalony procent podatku. Rzetelnie i planowo księgujemy faktury, zawsze dotrzymując terminów  podatkowych.  Ewidencja przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych osób fizycznych. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Warunkiem skorzystania z takiej formy opodatkowania jest między innymi: zakres prowadzonej działalności gospodarczej, limit przychodów, i umiejętne zgłoszenie tej formy rozliczenia z fiskusem.

Na podstawie prowadzonej ewidencji przychodów obliczmy i poinformujemy Ciebie o wysokości podatku ryczałtowego. Na Twoje życzenie możemy odebrać od Ciebie przygotowane dokumenty księgowe.

2. Karta podatkowa

Najprostsza  forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  Przeznaczona jest dla osób fizycznych lub spółek cywilnych. Warunkiem skorzystania  jest między innymi zakres prowadzonej działalności gospodarczej, limit przychodów, złożenie odpowiedniego druku PIT 16 do właściwego urzędu skarbowego. Ten sposób płacenia podatku dokonuje  się na podstawie otrzymanej decyzji podatkowej z urzędu skarbowego.

Co miesiąc otrzymasz od nas informacje o zobowiązaniu podatkowym, ponieważ otrzymanie decyzji podatkowej, w której zawarta jest wysokość podatku nie wystarcza żeby znać prawidłową kwotę podatku.


vat

ROZLICZENIA PODATKOWE VAT

Podatek  Vat

Podatek od towarów i usług, zwany podatkiem od wartości dodanej, zalicza się do podatków pośrednich. Podatek ten obciąża  tylko wyznaczoną część obrotu gospodarczego, co do zasady powinien być neutralny dla przedsiębiorcy. Podatnikami podatku Vat są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,  spółki osobowe i kapitałowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy ryczałtowi, inne osoby fizyczne osiągające określone przychody. Podatek Vat płaci się na podstawie prowadzonych rejestrów i sporządzanych deklaracji w okresach miesięcznych  lub kwartalnych. W zakres usług rozliczeń Vat wchodzi również   rozpoznanie Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów, Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów, Importu Usług, Eksportu Towarów.   Jednolity Plik Kontrolny

Elektroniczny plik  z faktur i  rejestrów rozliczeń podatku VAT w formie specjalnego zestawienia, wysyłany do Ministerstwa Finansów droga elektroniczną. Powstał w celu usprawnienia funkcjonowania  organów podatkowych.
pit

PODATEK PIT

Rodzaj usługi określa szeroki zakres płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Oprócz osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą podatek PIT płacą inne osoby fizyczne, które osiągają przychody z tytułu najmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Nasza kancelaria prowadzi również rozliczenia PIT dla osób,  które podlegają przepisom od spadków i darowizn.  Podatek dochodowy zaliczkuje się przeważanie za okresy miesięczne, natomiast końcowe  rozliczenie roczne należy złożyć  do 30 kwietnia każdego roku podatkowego, zeznaniem  podatkowym.


pelna ksiegowosc

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Prowadzenie ksiąg rachunkowych,  przeznaczone jest przede wszystkim dla spółek prawa handlowego, dla osób fizycznych, spółek cywilnych, partnerskich, jawnych, prowadzących działalność gospodarczą i osiągających określone przychody finansowe, dla  fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, gmin, powiatów i województw, banków, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.  Prowadzenie pełnej księgowości polega na prawidłowym dekretowaniu i  skrupulatnym ewidencjonowaniu każdego zdarzenia gospodarczego w oparciu o wcześniej przyjęty plan kont. Jednym z głównych celów pełnej księgowości jest uzyskanie pełnego obrazu finansowego i gospodarczego przedsiębiorstwa.  Struktura  kosztów, a także wynik zobowiązań  i należności dają wiarygodną podstawę do kalkulacji cen i do kontroli organizacji.

Prowadzenie rachunkowości jest najbardziej skomplikowaną formą ewidencji podatkowej, dlatego warto zadbać o to, by było to robione zgodnie z wymogami  obowiązujących ustaw w wyspecjalizowanych jednostkach rachunkowych. 

Chcę podkreślić, że „oddanie” prowadzenia pełnej księgowości do biura księgowego może znacznie obniżyć koszty administracyjne prowadzonego przez Państwa biznesu.


doradztwo podatkowe

DORADZTWO PODATKOWE

Twoja firma jest wyjątkowa i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego nasze rozwiązania są szyte na miarę Państwa potrzeb.  Nasi  partnerzy  sami wybierają  jakie usługi zlecają nam, a jakiej realizują we własnym zakresie.

Polskie prawo podatkowe, to obszar, który  ciągle się  zmienia. Dobra znajomość jurysdykcji podatkowej i stałe szkolenia pomogą w znalezieniu preferencyjnego rozwiązania w celu obniżenia wysokości podatków.

Doradzamy aktywnie. Regularnie informujemy naszych klientów o zmianach podatkowych i legislacyjnych. Jeśli powstanie możliwość oszczędzania na podatkach samodzielnie proponujemy indywidualne korzystne rozwiązania.

Pomagamy jak zaplanować najbardziej korzystne działania w firmie pod względem podatków. Wyjaśnienia trudnych zagadnień jest naszą specjalność i traktujemy je  jako wyzwanie.

Wiemy jak ważna jest  szybka reakcja i osiągalność, dlatego umawiamy się według życzeń klienta. W nagłych przypadkach  jesteśmy natychmiast do dyspozycji. Każdy klient jest obsługiwany przez stałego opiekuna, który doskonale zna specyfikę przedsiębiorstwa i kompetentnie pomaga.

Elastycznie reagujemy na Państwa życzenia, a nowoczesne wyposażenie naszej kancelarii pozwala na szybką realizacje zleceń.


place kadry

PŁACE I KADRY

Kompleksowo zajmiemy się wszystkimi  formalnościami  związanymi z zatrudnieniem pracowników, całym przebiegiem zatrudnienia,  a także zakończeniem umowy o pracę. Do naszych obowiązków należy przygotowanie umowy o pracę, przygotowanie skierowania na badania lekarskie, kontakt ze służbą BHP,  założenie aktu osobowego, zgłoszenie do ZUS, naliczenie wynagrodzeń i dodatków, w tym obliczenie zasiłków chorobowych i opiekuńczych, sporządzenie zaświadczeń dla pracowników, naliczenie urlopu, sporządzenie Pit 11, Pit 4, sporządzanie ekwiwalentów za pracę,  świadectw pracy. Służymy też naszą wiedzą z zakresu prawa pracy i znajomości kodeksu pracy. Rozwiązujemy problemy i pomagamy naszym doradztwem w sprawach związanych z zatrudnieniem i rozwiązaniem umów z pracownikami  i uczniami. Sporządzamy umowy zlecenie i umowy o dzieło, wraz z rachunkami za wykonane czynności do tych umów. Naliczamy podatek dochodowy od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i z tytułu umów cywilno prawnych.


zanieczyszczenia spalanie

Opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza

Na podstawie obowiązujących przepisów o systemie ubezpieczeń, co miesiąc sporządzamy deklaracje rozliczeniowe, zgłoszeniowe i roczne deklaracje IWA. Wyżej wymienione deklaracje składamy  w formie elektronicznej do Zus. Na podstawie sporządzanych deklaracji rozliczeniowych, możemy ustalić wysokość zobowiązania względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  W ramach świadczenia usług do ZUS pozyskujemy dla naszych klientów zaświadczenie o niezaleganiu i rozliczenie konta, przygotowujemy  także wnioski emerytalne i rentowe.


pfron

ROZLICZENIA Z PFRON

Pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną, bądź jest osobą niepełnosprawną i ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  może ubiegać się o comiesięczne dofinansowanie z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).  Jest kilka warunków otrzymania takiego dofinansowania. Zgłoś się do nas, pomożemy Tobie w uzyskaniu takiej refundacji.

W zakres rozliczeń z PFRON przygotowujemy również roczne informacje i  deklaracji miesięczne.


ohp cech

REFUNDACJE Z CECH I OHP

Jeśli jesteś przedsiębiorcom i  zatrudniasz młodocianych uczniów, przygotujemy dla Ciebie wszystkie niezbędne dokumenty do Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych i Ochotnicznego Hufca Pracy w celu otrzymania refundacji z tytułu wypłaty wynagrodzenia i opłaconych składek Zus.   


urzad pracy

WNIOSKI DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Chcesz uruchomić działalność gospodarczą ?, chcesz utworzyć nowe miejsce pracy?, chcesz zatrudnić osobę bezrobotną?, masz problem z innymi wnioskami  do Urzędu Pracy – zgłoś się do nas. Pomożemy Ci w tym.


zus

ROZLICZENIA I WNIOSKI DO ZUS

Na podstawie obowiązujących przepisów o systemie ubezpieczeń, co miesiąc sporządzamy deklaracje rozliczeniowe, zgłoszeniowe i roczne deklaracje IWA.  Wyżej wymienione deklaracje składamy  w formie elektronicznej do Zus. Na podstawie sporządzanych deklaracji rozliczeniowych, możemy ustalić wysokość zobowiązania względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  W ramach świadczenia usług do ZUS pozyskujemy dla naszych klientów zaświadczenie o niezaleganiu i rozliczenie konta, przygotowujemy  także wnioski emerytalne i rentowe.